Polityka prywatności i RODO

Poniższa Polityka prywatności opisuje główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem portalu https://magwise.pl (dalej jako „Serwis”). Dokument stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

§ 1. Informacje ogólne

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest społka Egostim Sp z o.o., prowadząca podmiot leczniczy Centrum Medyczne Magwise, działający pod adresem: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (zwana dalej również „Administratorem”).
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji: Egostim Sp z o.o., ul. Smolna 34, lok. 26, 00 – 375 Warszawa lub adresem e-mailowym [email protected].

§ 2. Cele przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • a. Przyjmowania za pośrednictwem Serwisu zgłoszeń w ramach akcji Terapia Pro Bono

   Na podstawie udzielonej przez uczestnika zgody Administrator przyjmuje i analizuje zgłoszenia uczestników oraz kontaktuje się z uczestnikami w celach związanych z akcją (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w odniesieniu do danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w odniesieniu do szczególnych kategorii danych w postaci danych o stanie zdrowia). Szczegóły przetwarzania danych związanych z akcją określa informacja zawarta w Regulaminie akcji.

  • b. Rozpatrywania reklamacji związanych z działaniem Serwisu

   Podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora związany z należytą obsługą Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • c. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu

   Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia statystyk jego wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo z Serwisu oraz dane dotyczące aktywności w Serwisie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

   Administrator wykorzystuje w ramach Serwisu narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkowników ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

   Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).

   Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

   Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwisu (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  • d. kontaktu z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w Serwisie

   Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktu z osobami zainteresowanymi świadczeniami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji.

 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

§ 3. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

§ 4. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa. Dane mogą pochodzić ewentualnie z wykorzystywanych w Serwisie plików cookies.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

 • Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych lub prowadzenia działalności przez Administratora. Dane mogą być wówczas udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
  • a. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie,
  • b. bankom oraz dostawcom usług płatniczych (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
  • c. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • d. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych), w tym podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne.
 • Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego albo za Państwa zgodą.

§ 6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 • RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  • a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  • c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
  • d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  • e. prawo do przenoszenia danych,
  • f. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.
 • Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
 • Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania w Serwisie

§1. Czym są pliki cookies?

 • Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosuje środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
 • Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie w Serwisie pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.
 • Podczas pierwszej wizyty w Serwisie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie.

§ 2. Do czego są używane pliki cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w tym:

 • rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Serwisu;
 • dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Serwisu ( język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

§ 3.Jakie pliki cookies są używane w Serwisie oraz jak długo są one przechowywane?

W Serwisie są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesji (session cookies) – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają podczas Państwa wizyty w Serwisie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności w Serwisie;
 • cookies trwałe (persistent cookies) – po odwiedzeniu Serwisu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie Serwisu będzie dla Państwa łatwiejsze. „Stałe" pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

§ 4. Usuwanie plików cookies

 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§ 5. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL