Regulamin promocji ProBono

§ 1. Postanowienia Ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki akcji Terapia Pro Bono umożliwiającej skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu leczenia przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS), dalej zwanej Akcją.
 • Organizatorem Akcji jest Piotr Sulik prowadzący działalność pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Sulik, miejsce prowadzenia działalności: ul. Smolna 34, lok. 26, 00 – 375 Warszawa, NIP: 9661409512, REGON: 141754764 (dalej jako „Organizator”). Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: probono@magwise.pl
 • Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Akcja jest prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Akcja jest prowadzona na terytorium Polski.
 • Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 • Akcja jest prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora https://magwise.pl (dalej jako „Serwis”).
 • Udostępnianie funkcjonalności Serwisu, w celu umożliwienia wzięcia udziału w Akcji jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczenie usług odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Organizatorem a Użytkownikami poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokonanie innych czynności opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

 • Uczestnikiem Akcji (dalej jako „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, która w okresie trwania Akcji wypełni i prześle do Organizatora, za pośrednictwem Serwisu, formularz zgłoszeniowy.
 • Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi pracownikami i przedstawicielami w stosunku przysposobienia lub związkach partnerskich.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Uczestników biorących udział w Akcji, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • W celu skorzystania z Serwisu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego w ramach Akcji, Uczestnik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  • a. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, wyposażonego w system operacyjny i przeglądarkę internetową w aktualnej wersji,
  • b. dostęp do sieci Internet,
  • c. aktywny adres poczty e-mail,
  • d. aktywny numer telefonu.
 • Dostępność Serwisu może być zależna od urządzenia, na którym Uczestnik uruchamia dostęp do Serwisu, posiadanych przez Uczestnika pakietów transmisji danych oraz programów służących do korzystania z Internetu. Organizator nie odpowiada za brak dostępności Serwisu wynikający z powyższych przyczyn.

§ 3. Przesłanie zgłoszenia

 • Warunkiem udziału w Akcji jest:
  • a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,
  • b. zamieszczenie w formularzu zgłoszeniowym opisu przypadku medycznego Uczestnika, jego sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej. Do opisu Uczestnik może załączyć swoją dokumentację medyczną o pojemności nie większej niż 10 MB;
  • c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem weryfikacji zgłoszenia,
  • d. zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do ich stosowania poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zgłoszeniowym;
  • e. potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności zamieszczoną w Serwisie.
 • Warunkiem udziału w Akcji jest ponadto wyrażenie przez Uczestnika zgody na utrwalenie i publikację wizerunku, w przypadku wybrania Uczestnika do nieodpłatnego leczenia, na zasadach określonych w § 6. Regulaminu.
 • W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego Uczestnik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych w formularzu zgłoszeniowych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail lub numerem telefonu.
 • Jeden Uczestnik może przesyłać zgłoszenia w ramach Akcji wielokrotnie, przy czym świadczenie, o którym mowa w § 5 Regulaminu Uczestnik może otrzymać od Organizatora tylko raz.
 • Uczestnik Akcji jest zobowiązany w szczególności:
  • a. korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących innym osobom;
  • b. powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Serwisu, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;
  • c. powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika lub dla niego niedozwolonych, w tym informacji dotyczących innych Uczestników.

§ 4. Wybór Uczestników do leczenia w ramach Akcji

 • Spośród otrzymanych zgłoszeń Organizator raz w miesiącu dokona wyboru Uczestnika, który otrzyma świadczenie opisane w § 5 Regulaminu.
 • Organizator dokonuje oceny zgłoszeń w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania o zasadności przyznania świadczenia danemu Uczestnikowi.
 • Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Świadczenia przyznawane w ramach Akcji nie są losowane.
 • Organizator skontaktuje się z wybranymi Uczestnikami, na dane kontaktowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 • Organizator może zrezygnować z przyznania świadczeń w ramach Akcji w przypadku zbyt małej liczby lub braku zgłoszeń odpowiadających warunkom określonym w niniejszym Regulaminie, a tym samym braku możliwości wyboru Uczestnika w celu przyznania mu świadczenia.

§ 5. Świadczenia w ramach Akcji

 • Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Organizatora otrzyma świadczenie w postaci możliwości skorzystania z nieodpłatnego zabiegu leczenia przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS) w jednej z przychodni Organizatora spośród wymienionych w Serwisie (dalej jako „Świadczenie”).
 • Wartość Świadczenia jest nie wyższa niż kwota określona art. 9 ust. 1 pkt 3 ustaw o podatku od spadków i darowizn, tj. niższa niż kwota 4902 zł.
 • Świadczenie zostanie wykonane w ustalonym z Uczestnikiem terminie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia poinformowania Uczestnika, że jego zgłoszenie zostało wybrane przez Organizatora.
 • Warunki wykonania Świadczenia określa umowa na leczenie przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS) zawarta odrębnie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 • Świadczenie nie może być wymienione na jego równowartość pieniężną.
 • W przypadku:
  • a. braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem w celu poinformowania o przyznaniu Świadczenia, mimo (i) 3-krotnej próby połączenia telefonicznego oraz (ii) wysłania na adres e-mail Uczestnika wiadomości zawierającej wezwanie do kontaktu w określonym terminie,
  • b. niestawienia się przez Uczestnika w przychodni Organizatora w ustalonym terminie, celem skorzystania ze Świadczenia,
  • c. możliwość skorzystania ze Świadczenia przepada. Uczestnikowi, który nie skorzystał ze Świadczenia w warunkach opisanych w poprzednim zdaniu nie przysługuje roszczenie do Organizatora o wykonanie Świadczenia.
  • d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania Świadczenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, a zwłaszcza z przyczyn zależnych od Uczestnika lub zdarzeń siły wyższej.

§ 6. Publikacja wizerunku

 • Uczestnik, który skorzystał ze Świadczenia w ramach Akcji wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku w nagraniu zrealizowanych przez Organizatora, dotyczącym przebiegu leczenia Uczestnika terapią TMS i/lub na zdjęciach wykonanych w celu udokumentowania przypadku medycznego Uczestnika.
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje:
  • a. udostępnienie i rozpowszechnianie nagrania oraz zdjęć w Serwisie,
  • b. zamieszczenie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora dotyczących ofert leczenia terapią TMS,
  • c. zamieszczenie i rozpowszechnianie w publikacjach, zarówno płatnych, jak i niepłatnych, w materiałach informacyjnych i redakcyjnych prezentowanych przez Organizatora dotyczących stosowanej metody leczenia terapią TMS,
  • d. przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję,
  • e. łączenie z innymi materiałami wizualnymi i dźwiękowymi, przy czym nie będzie to naruszało dobrego imienia Uczestnika.
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku obowiązuje przez czas nieoznaczony.

§ 7. Zakres opodatkowania

 • Ze względu na wartość Świadczenia poniżej 4902 zł, uzyskanie Świadczenia przez Uczestnika w ramach Akcji nie podlega podatkowi od darowizny, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.
 • Strony potwierdzają, że wartość nieodpłatnego świadczenia Uczestnika, o którym mowa § 5 Regulaminu nie przekracza kwoty 4902 zł.
 • W przypadku uzyskania przez Uczestnika od Organizatora w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania Świadczenia darowizny, w taki sposób, że łączna wartość tych świadczeń przewyższa kwotę wskazaną w ust. 1, Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie dopełnić wszelkich formalności podatkowych związanych z otrzymanymi świadczeniami.

§ 8. Reklamacje

 • O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Akcją lub z działaniem Serwisu, Uczestnik powinien poinformować Organizatora.
 • Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje na adres e-mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. Od decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.
 • Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena podjętej przez Organizatora decyzji, co do wyboru Uczestnika, któremu zostanie przyznane świadczenie. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających komunikację Organizatora z Uczestnikiem.

§ 9. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • Dane osobowe Uczestników biorących udział w Akcji przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • a. w celu przyjmowania zgłoszeń Uczestników za pośrednictwem formularza w Serwisie oraz dokonania analizy tych zgłoszeń – podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika na udział w Akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w odniesieniu do danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w odniesieniu do szczególnych kategorii danych w postaci danych o stanie zdrowia),
  • b. w celu kontaktu z Uczestnikiem, któremu zostało przyznane świadczenia – podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika na udział w Akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • c. w celu wykonania Świadczenia – podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;
  • d. w celu obsługi reklamacji związanych z prowadzoną Akcją oraz działaniem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Organizatora w postaci sprawnego przeprowadzenia akcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • e. w celu wykorzystania wizerunku Uczestnika w zakresie określonym w § 6 Regulaminu podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • f. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Akcją, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • g. w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres:
  • a. trwania Akcji oraz przechowywania związanych z nim dokumentów do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Akcją,
  • b. obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej – w odniesieniu do danyprzetwarzanych w celu wykonania Świadczenia,
  • c. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
  • d. do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Uczestnika,
  • e. do czasu zaprzestania wykorzystywania materiałów zawierających wizerunek Uczestnika, chyba że wcześniej Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie swego wizerunku.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Organizatora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia.
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Akcji i skorzystać ze Świadczenia.

§ 10. Postanowienia końcowe

 • Regulamin dostępny jest w Serwisie.
 • Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższych źródeł.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
 • Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.