Aktualności

Europejska Karta Praw Pacjenta

Europejska Karta Praw Pacjenta

Europejska Karta Praw Pacjenta zawiera 14 praw pacjentów, które mają zapewnić obywatelom UE „wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia (art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) i wysokiej jakości usług dostarczanych przez różne systemy ochrony zdrowia w Europie.

Dziś,18.04, obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta, dlatego warto przypomnieć sobie praw, które nam przysługują nam bez względu na wiek, płeć czy wyznanie i muszą być uznawane oraz przestrzegane w każdym kraju Unii Europejskiej.

 • Prawo do profilaktyki.

Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.

 • Prawo dostępu do opieki medycznej.

Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych.

Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.

 • Prawo do informacji.

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.

 • Prawo do wyrażenia zgody.

Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.

 • Prawo do wolnego wyboru

Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.

 • Prawo do prywatności i poufności.

Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogółem.

 • Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta.

Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.

 • Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych.

Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.

 • Prawo do bezpieczeństwa.

Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.

 • Prawo do innowacji

Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.

 • Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu.

Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium choroby.

 • Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb

Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.

 • Prawo do zażaleń.

Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.

 • Prawo do rekompensaty

Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.

Żródło:

Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417)

Przeczytaj nasze artykuły

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w badaniach nad TMS lub przeczytaj aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Magwise.